Kungörelser

 

Texter saxade ur gamla kungörelser och efterlysningar. Användbart godis för släktforskare.

 

Dessa texter, vilka främst lästes upp i kyrkorna runt om i landet, innehåller detaljerade indentifieringar av allehanda tjuvar och våldsmän, lösdrivare, rymlingar från armén och från anställningar, men även hantverkare och företagare. Ofta nämns de orter varifrån de kommer, fullständiga namn, utseende och utmärkande drag, såsom ärr, haltande gång eller hårfärg. Dessutom förklaras detaljerat om något är stulet, eller vilken försörjning personen har, vilket ger en kompletterande bild av dessa förfäders vardagliga levnadsvillkor. Att vi i dag har tillgång till all dena information kan vi tacka våra nitiska, tidiga tjänstemän i kronans tjänst för, och deras iver att låta lagen ha sin gång eller att göra reklam för nyetablerade företag. Till glädje för oss i dag, men säkert till stor förtret för de av våra förfäder som befann sig på rymmen.

 

 

 

 

Kungörelse om en bortlupen Dräng och en uptagen Tjur.

 

Bonden Samuel Nielson i Hiolberg och Ulricae sochn, har hos mig genom ingifwen skrift sig beklagat, at thes son Isak Samuelsson then 1 i thenne månad bortgådt, utan at han om honom någon spaning kunnat erhålla, hwilken efter beskrifning skal wara 19 år gammal smal och något lång til wäxten, med mörkbruna hår och ögonbryn, wid afwikandet klädd uti en grå tröija, gula skinnbyxor, grå strumpor och nya Swenska skor med mässingspännen. Thesutan har Magistraten i Wadstena mig wid handen gifwit, thet Giärdeswacktaren ther wid Staden för en månad sedan uti Sädesgiärdet uptagit en til färgen helt mörkbrun okynnes tjur, och fast än then samma få i staden som närmaste Landstyrkor är uplyst, så hafwer dock ingen ägare sig anmält.

Thetta har jag förthenskul allmenneligen welat kungjöra, och antydes så wäl Borgmästare och Råd i städerna som Krono-Befallningsmännen å Landet, at genom underhafwande Betiente then bortlupne Drängen noga låta efterspana, och der han finnes, honom hit till Slottet försända : men then som är ägare til förenämnde tjur, kan den igenfå hos Ordningsmannen Anders Söderbom i Wadstena, enär han laga skiäl och bewis therom företer, och erlägger thet som kreaturet skäligen blifwit kostadt.

 

Gustaf Adolph Lagerfeldt, Linköpings slott, Juni 1751 

 

 

Kungörelse om ett Färgerie.

 

Genom hos mig inlagd skrift har färgaren Johan Adam Weidman, hwilken erhållit wederbörligt tilstånd at uti denne Linköpings Stad såsom Borgare, få driva Färgerie näring, anmält, det han nu mera sökt komma i det stånd, at Landsortens Inwånare, hwilka honom derom wilja anlita, kunna blifwa af honom betjente med Färgerie-arbete af alla sorter så wäl ylle som linne och det til hwars och ens nöje både i anseende til godhet och drägelighet i arbetslönen : warandes detta Färgerie anlagt uti afledne Färgaren Pressers gård utom Stadens norra Tull. Hwilket uppå bemälte Weidmans begäran härigenom kungjordt warder.

 

Linköpings Lands-Cancellie den 23 Maji 1775, And. Fredr. Iggström och And. Wilh. Morath

 

 

 

 

Kungörelse om en ankommen Wärfware.

 

Efter upwiste Ordres har hos mig Sergeanten Johan Sandahl anmält sig här i Lähnet wilja förrätta Wärfning för Hennes Kongl. Maj:ts Enke-Drottningens Lif-Regemente och Herr Öfweste Lieutnanten von Gertens Compagnie; hafwandes han sig derwid til biträde 2:ne Corporaler af samma Compagnie, Gustaf Munther och Fried. Lindborg, hwilket jag härigenom welat allmänneligen kundgöra, så wäl som at Sergeanten sjelf kommer at wistas dels här i Staden och dels i Gammalkils Socken, men Corporalerne ständigt här i Staden.

 

Linköpings Lands-Cancellie den 27 Augusti 1774, Wilhelm Leijonhielm

 

 

 

 

Kungörelse.

 

Som Deputerande wid then öfwer afledne Auscultanten Hans Ebbe Pripps qwarlåtenskap förrättade upteckning, hafwa funnit åtskillige handlingar uti Rättegångsmål, hwaruti Pripp såsom Fullmägtig wid Landt- och Stads-Domstolar i Länet blifwit brukad, hwilka handlingar som til en del torde wara för wederbörande af mycken angelägenhet, böra af Committenterne emottagas, som til äfwentyrs okunnige om Pripps död, förwänta hans åtgärd wid målens incaminerande och utförande, samt i och med det samma sjelfwa förgäta at bewaka sine angelägenheter; Altså och til förekommande af slike olägenheter och folks oskyldiga lidande, warda de som anförtrodt Pripp i lifstiden någre rättegångs mål härigenom om hans död underrättade, på det de, till sine handlingars återfående, må kunna hos Magistraten i Norrköping sig anmäla, hwilket jag uppå bemälte Magistrats begäran härigenom allmänneligen kungiöra skolat.

 

Linköpings Slott den 24 Augusti 1768, Gustaf Adolph Lagerfeldt

 

 

 

 

 

Allmän Kungörelse, 322.

 

På betet å den så kallade Nöhlång i Walle härad, är natten emellan den 14 och 15 dennes, bortkommit, troligen genom stöld, ett ljusgult Stokreatur, 15 år gammalt, blindt på wänstra ögat, med hängmahn på ena och Ståndmahn på andra sidan, samt blås, och om halsen uti rem en bjellra. Detta kreatur warder härigenom efterlyst, med underrättelse, att hederlig wedergällning utlofwas till den , som det samma tillrättaskaffar och återställer till Egaren, Herr Majoren Baron Fock på Häjentorps Kungsgård. Konungens Befallningshafwande i nästgränsande Län anmodas wänligen en lika efterlysning benäget utfärda.

 

Marieholm, å Lands-Kansliet den 29 Augusti 1812. M. Hultman, Casper Ehrenborg.

 

 

 

 

Allmän Kungörelse, Böter

 

Som Drängen Johannes Eliasson, dömd wid Luggude Härad sistl. års hösteting till 1 Riksdaler 16 Skilling böter för otidigt sängelag, icke warit att anträffa, alltså och på vice Kronofogden O. Åbergs ansökan warde han Johannes Eliasson härmed allmänneligen efeterlyst med befallning till krono- och stadsbetjänte att honom noga efterspana och i händelse han anträffas, böterne uttaga och hitsändas.

 

Som Skräddarlärlingen Salomon Granlund af Helsingborgs Rådhusrätt den 4 November sistl. år dömd att böta 5 Riksdaler utan att kändt är hwar han sig uppehåller; alltså och på begäran af Magistraten derledes warder Granlund härmed allmänneligen efterlyst för utfående af berörde böter, med befallning till krono- och stadsbetjänterne i länet att honom noga efterlysa och i händelse han anträffas, böterne uttaga och hitsända.

 

Hwilket på begäran af Kongl. Maj:ts Befallningshafwande i Malmöhus läm härmed kungöres.

 

Chrisianstads Landt-Cansli, den 22 April 1852, A. Gjertsson, F. Wredman.

 

 

 

 

 

For description in english, photos or any question, just drop me a line : ulf@historiskabiblioteket.com

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket - the Library - la Bibliotheque

Ett antal valda titlar ur sortimentet

 

         - 1599

1600 - 1699

1700 - 1799

1800 - 1899

1900 -

 

Historiska Antecknigar
Minnen och anteckningar, hämtade ur historiska källor

 

Zpectra.net

Illustrationer med anknytning till konst och historia

Digital art and oil paintings

 

Mina böcker på Bokbörsen -

the Bookstore

 

Antiquarian ups and downs - antikvariska länkar

 

Kontakt

ulf@historiskabiblioteket.com

 

Hem